„Dobry Start”- nabór wniosków dla dzieci w pieczy zastępczej
poniedziałek, 16.07.2018
Przejdź do wpisu „Dobry Start”- nabór wniosków dla dzieci w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej).

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, zamieszkującym na terenie Powiatu Dąbrowskiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych:

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia;
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia
  • osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” przesłana zostanie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w siedzibie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania i realizacji w/w świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, w siedzibie przy ul. Szpitalna 1 lub pod numerem telefonu 14 642-44-15 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.