Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
środa, 16.12.2020
Przejdź do wpisu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego. Realizacja Programu  zaplanowana jest od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą pomocy w:

  1. w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  2. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  6. w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 23 grudzień 2020r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.