Back to top

14 września 2018 roku osoby niepełnosprawne, będące Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość wzięli udział w zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej -  Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, którego głównym założeniem było nabycie, przywrócenie i wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2018 realizuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego projekt pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej).

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Strony